Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:

Krieger

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een financieel stabiele gemeente, waar de uitvoering van beleidsdoelstellingen vorm krijgt binnen door de gemeenteraad vastgestelde kaders en met een actief risicomanagement. De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en het heffen en innen van belastingen wordt efficiënt uitgevoerd. Het programma Financiën is daarmee ondersteunend aan de andere programma’s in de begroting.

Voortgang

De activiteiten voor dit programma liggen op koers. Zo zijn we bezig met het afronden van een 213a-onderzoek. In Zaanstad is voor 2018 gekozen om het onderwerp Fietsbeleid te onderzoeken. We zijn bezig om in beeld te brengen op welke manier de gemeente de afgelopen jaren uitvoering heeft gegeven aan de Fietsnota. Het rapport wordt binnenkort aangeboden aan het college van B&W om vervolgens ter kennisname aan te bieden aan de raad.  

(Bedragen x € 1.000)

Financiën

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2018

2.345

-301.250

16.000

-7.489

-290.394

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2017

0

0

0

0

0

1.623

-2.940

0

0

-1.317

5

-320

0

158

-157

Stand Narap 2018

3.973

-304.458

16.000

-7.331

-291.816

(Bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting lasten burap 2018

Begroting baten burap 2018

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2018

Mutaties reserves baten Begroting burap 2018

Begroting saldo burap 2018

Begroting lasten na narap 2018

Begroting baten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2018

Begroting saldo na narap 2018

Financiën

Gemeentefonds

0

-256.381

0

0

-256.381

0

-258.447

0

0

-258.447

Lokale heffingen

49

-2.045

0

0

-1.996

49

-2.155

0

0

-2.106

Algemene dekkingsmiddelen

9

-906

12.477

-5.912

5.669

9

-906

12.477

-5.912

5.669

Investeringsfonds

0

0

3.523

-158

3.365

0

0

3.523

0

3.523

Onvoorzien

1

-51

0

-1.419

-1.470

1

0

0

-1.419

-1.419

Saldo kostenplaatsen

58

0

0

0

58

1

0

0

0

1

Saldo financieringsfunctie

-949

-6.618

0

0

-7.568

634

-7.701

0

0

-7.068

Dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Innen lokale belastingen en heffingen

2.870

-35.249

0

0

-32.379

2.938

-35.249

0

0

-32.311

Organisatie financiële processen

308

0

0

0

308

342

0

0

0

342

Totaal programma

2.345

-301.250

16.000

-7.489

-290.394

3.973

-304.458

16.000

-7.331

-291.816