Begrotingswijzigingen

In onderstaand overzicht worden alle begrotingsmutaties nog een keer getalsmatig weergegeven. Het overzicht geeft duidelijkheid op welke programma's de wijzigingen betrekking hebben. Op deze manier wordt het ook duidelijk als er verschuivingen tussen programma's hebben plaatsgevonden en de mutatie geen effect heeft op het begrotingssaldo.

Wijziging 28507 betreft de kostenverdeling. Dit zijn kosten die gemaakt worden, maar niet direct aan één programma zijn toe te wijzen. Via de kostenverdeelstaat worden deze kosten naar de betreffende programma's toegeschreven.

Mutaties Narap 2018

Programma

Bedragen x € 1.000

Journaalsoort

Nummer

Journaal naam

01

02

03

04

05

06

07

08

09

98

Totaal

Autonome ontwikkelingen

27633

Vennootschapsbelasting

40

40

27714

Gemeentefonds meicirculaire 2018

1.399

206

17

1.818

19

119

-4.640

-1.063

27742

Claim DigiD en MijnOverheid

35

35

28278

Treasury lagere dekking rentelasten

500

500

28326

Toename toerisme inkomsten

-110

-110

28327

Funderingsherstel onder bestuursdwang

0

0

28352

Verklaringen omtrent gedrag

11

11

28378

Bouwleges 2018

200

200

28397

Gemeentefonds septembercirculaire 2018

487

151

6

5

2.893

3.542

Beleidsbijstellingen

21713

Optimalisatie inrichting Vergunningen

22

35

18

-75

0

21797

Uitvoering Grondstoffenplan in 2018

0

0

27205

Areaaluitbreiding openbare ruimte (diverse locaties)

0

0

27357

Personele ontwikkelingen Maatschappelijk Domein

-154

-85

-725

-42

656

-350

27397

Begroting 2018 Werkom

0

0

27495

Gymuren onderwijs

100

100

27704

Administratieve inzet bestuurlijke afvalhandhaving

-50

26

-24

28048

Capaciteit Sector gebiedsontwikkeling

-19

19

0

28090

Actualisatie verhuur zwembaden/gymzalen

775

-775

0

28100

Actualisatie vastgoed

-38

38

0

0

28103

Ontwikkelingen Participatiebudget

-652

-652

28126

Ontwikkelingen armoedebeleid

-300

-300

28133

Afboeking voorbereidingskosten Cultuurcluster

2.905

2.905

28145

Ontwikkelingen BUIG

-3.810

-3.810

28206

Personele ontwikkelingen Stedelijke Ontwikkeling

-25

0

15

-10

28212

Kwaliteit bestaande woningvoorraad (funderingsherstel)

0

0

28221

Leerlingenvervoer

-200

-200

28237

Rioolvoorziening

-2.560

-2.560

28267

Vergroting capaciteit Veiligheidshuis

51

51

28277

Gedetacheerd personeel bij sociale wijkteams

192

192

28279

Wmo tweedelijns zorg

250

250

28284

Samenwerking overheid, bedrijfsleven en onderwijs

0

0

28286

Actualisering van actieplan Poelenburg en Peldersveld

-136

36

-100

28287

Onderhoud openbare ruimte

-160

-160

28301

Verrekeningen met Werkom

0

0

28309

Jeugd tweedelijns zorg

5.000

5.000

28311

Actualisatie programma vluchtelingen

320

-320

0

28319

Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding

0

0

28328

Realisatie Warmtenet naar 2019

0

0

28329

Lagere bijdrage Omgevingsdienst

-270

-270

28330

Vrijval voorziening bouw cultuurcluster

-2.180

-2.180

28332

Voordeel bijdrage VrZW

-440

-440

28333

Onderschrijding milieubeleid

-100

-100

28339

Bijstelling kosten en reserve MAAK.Zaanstad

0

0

28341

Werkplan verkeersveiligheid 2018-2020

0

0

28346

Vervoersgesprekken Callcenter

-36

36

0

28348

Slim investeren sociaal domein

-1.100

-1.100

28351

VVE scholing pedagogische medewerkers

-150

-150

28363

Bijdrage sluiting drugspanden inzet Gebruikstoezicht

-50

50

0

28377

Resultaat GGD 2017

-51

-51

28380

Nabetaling onderwijshuisvesting voorgaande jaren

70

70

28386

Actualisering wijkbudgetten

-50

-50

28389

Landmeters

73

73

28391

Personele ontwikkelingen Dienstverlening & Bedrijfsvoering

-120

-60

170

-10

28392

Bijstelling Hembrugterrein

0

0

28393

Dotatie voorziening private dubieuze debiteuren

110

110

28398

Bedrijfsvoering bijstelling programmabudgetten

-35

-58

-3

-96

28399

Bedrijfsvoering overige aparaatslasten

-113

-113

28400

Onttrekking reserve Samenwerking MRA-Z/W

0

0

28417

Aanpassing reserve ivm  investering verbetering Klimaatbeheersing Stadhuis en koppeling WKO

0

0

28471

Griffie

0

0

28507

Kostenverdeling

135

68

110

29

-111

137

373

85

-5

-820

0

28516

Overheveling ZEA-budget voor communicatie ondersteuning

0

0

0

28575

Samenwerking overheid, bedrijfsleven en onderwijs

0

0

28602

Actualisatie reserve afschrijvingslasten

158

158

28607

Tijdelijke huisvesting St Michael College (SMC)

250

250

28695

Technische wijziging Armoedebudget

0

0

28729

overzetten  201175 negatieve  baten naar lasten

0

0

Herschikking

27555

Dekking zonnepanelen stadhuis

0

0

27787

Doorontwikkeling stedelijk domein

0

0

28402

Herschikking doorschuif BTW

-51

51

0

28498

Dekking MRA-trainees vanuit P&O-budget

0

0

0

0

28504

Technische correctie salarisbegroting

0

0

0

0

28667

Medische adviezen bijzondere bijstand

0

0

0

28674

Uitwerking coalitieakkoord Bedrijfsvoering naar formatie

0

0

28684

Overheveling budget politieke evenementen

0

0

Totaal

5.897

-4.121

1.081

-768

1.336

-2.583

-143

312

-1.422

0

-411