Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:

Munnikendam

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad werkt aan een toekomstgericht, gezond en aantrekkelijk woon-, leef- en ondernemersklimaat. Het terugdringen van milieubelasting heeft hierop een positief effect en leidt ertoe dat belemmeringen voor nieuwbouw worden weggenomen. Op het gebied van energie en klimaat richt Zaanstad zich op de gebouwde omgeving en het opwekken van duurzame energie.

Voortgang

De totstandkoming van ‘Zaanse Groene’ verloopt conform planning. Zoals nu voorzien wordt in het laatste kwartaal een levering-vergunning aangevraagd bij de ACM (Autoriteit Consumenten en Markt). Hiermee beoogt ‘Zaanse Groene’ te komen tot uitwisseling van duurzame energie van, voor en door de Zaanse samenleving zélf – ook voor huishoudens en anderen kleinverbruikers.

In oktober heeft het college de overeenkomst getekend om de laatste stappen te zetten naar het op te richten Warmtenetbedrijf Zaanstad BV. De planning voorziet in oprichting in november, waarna de uitvoering kan starten. Warmtelevering is voorzien voor het stookseizoen 2019/2020.

De Rijksoverheid heeft de wetgeving rondom gasaansluitingen reeds per 1 juli 2018 doorgevoerd. Zaanstad heeft de afgelopen periode al stevig ingezet op gasloze nieuwbouw.

De plaatsing van zonnepanelen op het Stadhuis is volop in uitvoering en loopt volgens planning.

De landelijke ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. De bestuurlijke posities van Zaanstad bij VNG en G40 bieden extra kansen om op landelijk niveau invloed uit te oefenen op duurzaamheid.

De implementatie van het grondstoffenplan is gestart en een aantal wijken is reeds voorzien van een  nieuw afvalinzamelsysteem.

(Bedragen x € 1.000)

Milieu en duurzaamheid

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2018

26.178

-19.916

2.740

-4.959

4.043

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2017

0

0

0

0

0

-2.127

-654

0

2.300

-481

Stand Narap 2018

24.051

-20.570

4.558

-2.659

5.380

(Bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting lasten burap 2018

Begroting baten burap 2018

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2018

Mutaties reserves baten Begroting burap 2018

Begroting saldo burap 2018

Begroting lasten na narap 2018

Begroting baten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2018

Begroting saldo na narap 2018

Milieu en duurzaamheid

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang

138

0

0

0

138

138

0

0

0

138

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

16.548

-19.616

0

0

-3.068

17.208

-20.281

0

0

-3.073

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

3.337

0

0

-3.535

-198

1.018

0

0

-1.235

-217

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

6.074

-292

2.740

-1.424

7.098

5.609

-281

4.558

-1.424

8.463

Grondstoffenrotonde

82

-9

0

0

73

78

-9

0

0

69

Totaal programma

26.178

-19.916

2.740

-4.959

4.043

24.051

-20.570

4.558

-2.659

5.380