Investeringen en projecten

 (Bedragen x € 1.000)

Begrotings

Bruto Investering

Netto investering

Productgroep

Burap

Narap

Burap

Narap

Investeringen

Programma

2018

2018

2018

2018

Bedrijfsmiddelen

ICT

1

65

65

65

65

Parkeren

4

0

0

0

0

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

6

962

962

962

962

Facilitair

6

2

0

2

0

Handhaving

7

0

0

0

0

ICT

8

2.396

2.396

2.396

2.396

Facilitair

8

2.367

1.102

2.367

1.102

Totaal Bedrijfsmiddelen

5.792

4.525

5.792

4.525

Onderhoud

Civiel

4

154

0

154

0

Inverdan

4

1.392

450

1.392

450

VRI/OV

6

1.607

1.637

1.607

1.637

Groen en Speelplaatsen

6

4.726

5.004

4.726

5.004

Waterhuishouding

6

200

203

200

203

Wegen en Verkeer

6

14.701

14.909

12.242

12.450

Vastgoed

6

0

0

0

0

Civiel Wilhelminasluis

6

82

82

82

82

Civiel Zaanbrug

6

100

100

100

100

Civiel

6

2.650

2.700

2.650

2.700

Wegen en Verkeer busbrug

6

500

0

500

0

Natuur en milieu

6

200

200

200

200

Totaal Onderhoud

26.312

25.285

23.853

22.826

Onderwijs

Onderwijs - IHP

3

15.119

14.919

15.119

14.919

Onderwijs - Overig

3

10.568

400

10.568

400

Totaal Onderwijs

25.687

15.319

25.687

15.319

Sport

Sport - Sportvelden

3

271

477

271

477

Sport - Routekaart buitensport

3

1.105

899

1.105

899

Sport - Sporthallen

3

129

129

129

129

Sport - Sportparken

3

1.790

1.790

1.790

1.790

Sport - Zwembaden

3

0

200

0

200

Totaal Sport

3.295

3.495

3.295

3.495

Tarief

Natuur en milieu

 5 

0

327

0

327

Riolen

6

10.400

10.597

10.400

10.597

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

6

475

475

475

475

Totaal Tarief

10.875

11.399

10.875

11.399

Vastgoed

Vastgoed

3

93

0

93

0

Cultuurhuis

4

16.508

0

16.508

0

Nauerna

4

1.207

292

1.207

292

Vastgoed

4

3.723

5.901

2.973

5.150

Vastgoed

8

712

1.172

712

1.172

Totaal Vastgoed

22.243

7.365

21.493

6.614

Totaal investeringen

94.204

67.388

90.995

64.178

Mutaties gemeld na Begroting 2019, daarom financieel meerjarig niet verwerkt en zodoende niet verwerkt in bovenstaande tabel:

ICT Sociale Wijkteams  € +0,80 mln. (investering), Bedrijfsmiddelen ICT. Verwachte financiële effecten: 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 ongeveer € +0,16 mln. jaarlijks te dekken uit het programma jeugd en zorg (en dus budgettair neutraal).
Er vindt een uitbreiding plaats op een van de uitgangspunten bij de start met de wijkteams begin 2015; dat betekent dat ook hardware door Zaanstad geleverd wordt aan de wijkteams als onderdeel van de huisvesting. De daarmee gemoeide jaarlijkse (kapitaal)lasten worden gedekt binnen het programma Jeugd en Zorg, product ‘Kracht van de wijkbewoners’.

Sportpark de Kraaien € -0,30 mln. (herfasering), Sport Sportparken. Per saldo geen financieel effect.

RK buitensport € -0,50 mln. (herfasering), Sport Routekaart buitensport. Per saldo geen financieel effect.

Zwembad De Slag € -0,15 mln. (herfasering), Sport Zwembaden. Per saldo geen financieel effect.

Groep
Productgroep
Programma

TOELICHTING op afwijkingen > € 100.000

Bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen

01 Jeugd en zorg

01 Jeugd en zorg

Facilitair

Er is een investering van (€ +1,20 mln.) voor het beveiligingssysteem in het stadhuis van 2018 verschoven naar 2022, omdat er ontheffing is ontvangen voor aanbesteding van het nieuwe 4-jarige contract. Als met een andere leverancier gewerkt had moeten worden, had het volledige systeem vervangen moeten worden. Dit is nu niet het geval.

08 Burger en Bestuur

08 Burger en Bestuur

Onderhoud

Onderhoud

Civiel

De werkzaamheden aan de Kwaliteitsimpuls sluis, die gedekt worden door het investeringsfonds, zijn geherfaseerd van 2018 naar 2019.

Inverdan

De fietsenstalling aan de Westkant van het station Zaandam was voor een deel opgenomen om te activeren. Daar dit niet is toegestaan vanuit de BBV wordt de jaarschijf 2018 verlaagd en gaat deze volledige investering via de grondexploitatie Inverdan. De bijdrage vanuit het Investeringsfonds voor deze fietsenstalling wordt rechtstreeks naar de verliesvoorziening geboekt, omdat interne bijdrage aan grondexploitaties vanuit de BBV niet mag. Daarnaast wordt de Fietsenstalling Centrum Dam gedeeltelijk gefaseerd naar 2019.

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

Groen en Speelplaatsen

Bij de begroting 2019 zijn alle investeringsplafonds van openbare ruimte geïndexeerd. Voor groen en spelen is het effect voor 2018 (€ +0,10 mln.). Daarnaast is een post van (€ +0,18 mln.) beleidsintensivering toegevoegd wat besloten is bij de begroting 2018.

Wegen en Verkeer

Bij de begroting 2019 zijn alle investeringsplafonds van openbare ruimte geïndexeerd, inclusief jaarschijf 2018. Voor 2018 was bij de kadernota 2018 een percentage van 1,9 % vastgesteld en dat betekent een verhoging met een bedrag van € 0,2 miljoen.

Wegen en Verkeer busbrug

De werkzaamheden aan de busbrug, die gedekt worden door het investeringsfonds, zijn geherfaseerd van 2018 naar 2019.

06 Beheer buitenruimte

06 Beheer buitenruimte

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs - IHP

De prognose voor het totale IHP programma (18.2 raadsbesluit 18 oktober 2018, 2018/ 31213) is (€ -0,20 mln.) lager. De verschuiving in de jaarschijven ontstaat om verschillende redenen. Onder meer vanwege vertragingen en onvoorziene omstandigheden in een aantal scholenbouwprojecten, waardoor de (ontwerp)processen van deze projecten meer tijd in beslag hebben genomen dan werd verwacht. Voor een groot aantal projecten betekent dit een verschuiving van de budgetten naar één of meerdere jaarschijven later (€ -6,70 mln.). De grootste verschuivingen betreffen MFA Overtuinen, MFA Inverdan en Rosmolen Zuid. Daar en tegen gaat IKC Kreekrijk sneller (€ +6,50 mln.) dan bij de burap geprognosticeerd.

Onderwijs - Overig

Binnen deze post speelt een aantal ontwikkelingen en verschuivingen:
De renovatie en uitbreiding van het St. Michaël College is later gestart dan eerder geraamd (€ -3,00 mln.). De inzet van de coalitiegelden is bedoeld voor de financiële consequenties die samenhangen met de besluitvorming over de IKC-vorming. Door de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties is dit jaar een Masterplan IKC-vorming aangeleverd. De gemeente onderzoekt momenteel nog in hoeverre aan dit Masterplan tegemoet kan worden gekomen. De besluitvorming hier omtrent is vertraagd (€ -6,00 mln.). De besluitvorming over dit jaar ingediende OHP-aanvragen (onderwijshuisvestingsprogramma) wordt eind 2018 genomen; en worden naar verwachting in 2019 gerealiseerd (€ -1,20 mln.).

03 Maatschappelijke voorzieningen

03 Maatschappelijke voorzieningen

Sport

Sport

Sport - Sportvelden

De vervanging van de korfbalvelden en de velden van HVZ zijn duurder uitgevallen door onder andere de hogere afvoerkosten van de rubberkorrels en onvoorzien hogere zettingskosten (€ +0,20 mln.). Deze kosten zijn gedekt uit de Routekaart buitensport.

Sport - Routekaart buitensport

Omdat het onderzoek naar de buitensportaccommodaties nog niet is afgerond, wordt een deel van het routekaart budget niet in 2018 uitgegeven, maar doorgeschoven naar 2019 (€ -0,20 mln.).

Sport - Zwembaden

Voor het nieuwbouwproject van De Slag worden voorbereidingskosten gemaakt in 2018. Dit is conform het in het voorjaar 2018 genomen besluit over de locatiekeuze voor zwembad de Slag (2018/8667).

03 Maatschappelijke voorzieningen

03 Maatschappelijke voorzieningen

Tarief

Tarief

Natuur en milieu

Voor het uitvoeringsprogramma Grondstoffenplan (raadsbesluit 2017/4384) worden er betonputten voor ondergrondse containers aangeschaft. Deze zijn bestemd voor restafval waar bewoners van laagbouwwoningen gebruik van maken. Om de betonputten te realiseren is een krediet van € 0,3 mln. opgenomen. De kapitaallasten van deze investering zijn gedekt via het tarief van de afvalstoffenheffing (uiteindelijk moet dit een besparing in de verwerkingskosten opleveren).

Riolen

Bij de begroting 2019 zijn alle investeringsplafonds van openbare ruimte geïndexeerd, inclusief jaarschijf 2018.

06 Beheer buitenruimte

06 Beheer buitenruimte

Vastgoed

Vastgoed

Cultuurhuis

Op 25 juni 2018 heeft de raad definitief besloten tot het stopzetten van de voorgenomen bouw van het cultuurcluster (raadsbesluit 2018/17963) (€ -16,51 mln.). In 2018 zullen de tot nu toe gemaakte voorbereidingskosten afgeboekt moeten worden. Het gaat in totaal om (€ +3,90 mln.) kosten over de jaren 2013-2018. Daartegenover kan de voorziening die uit de ontvangen UPC-gelden is gevormd voor de bouw van het cultuurcluster vrijvallen (€ -2,20 mln.), als ook de reserve die gevormd is voor de inrichting van het cultuurcluster (€ - 1,00 mln.). Het resterend tekort van (- € 0,70 mln.) wordt in de najaarsrapportage 2018 gemeld.

Nauerna

De verdere inrichting van het Park Nauerna zal na 2018 gaan plaatsvinden, nadat eerst de grond veilig is afgedicht conform de uitspraak (augustus 2018) van de Raad van State.

Vastgoed

In de begroting 2019-2022 is er totaal (€ +10,00 mln.) beschikbaar gesteld voor het verduurzaming, waarvan (€ +4,40 mln.) voor het eigen vastgoed. De verhoging van de jaarschijf 2018 heeft te maken met de verwachting is dat hiervan (€ +2,20 mln.) al wordt uitgevoerd in 2018.

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

Vastgoed

De verhoging van de jaarschijf 2018 met (€ +0,46 mln.) wordt verklaard door de aanleg van de zonnepanelen op het Stadhuis. In de exploitatie worden de kapitaallasten hiervan volledig gedekt vanuit de reserve kapitaallasten in relatie met de verwachte besparing op de energiebudgetten. Zie hiervoor ook de genomen besluiten 2015/185379 en 2017/53949.

08 Burger en Bestuur

08 Burger en Bestuur