Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:

Munnikendam, Slegers, Groothuismink

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

De openbare ruimte draagt bij aan een veilig en comfortabel woon-, werk- en ondernemersklimaat. De gemeente geeft ruimte aan derden om een bijdrage te leveren aan het beheer van de openbare buitenruimte en mogelijkheden om te recreëren in de regio.

Voortgang

Onderhoud openbare ruimte
In 2018 is sprake geweest van een extreem droge zomer. Dit heeft consequenties gehad voor het onderhoud van de openbare ruimte, vooral voor het openbaar groen. Zo kon worden volstaan met minder maaien van grasvelden, maar moest er extra ingezet worden op het water geven van beplanting. Ook oudere groenvoorzieningen hebben last gehad van de droogte. Bomen en heesters hebben in de zomer al een deel van het blad laten vallen. Als gevolg hiervan is er ook extra geveegd in de stad. Er is nog niet veel te zeggen over de mate waarin openbaar groen is afgestorven. Volgend voorjaar kan de balans worden opgemaakt wat de consequenties zijn van de extreme droogte.

In een drietal wijken wordt een pilot gedaan om de bewonerstevredenheid te vergroten door bewoners meer invloed te geven op het onderhoud in hun wijk. Eind dit jaar wordt dit geëvalueerd. Ook het kenniscentrum voor de openbare ruimte (CROW) heeft dit onderwerp opgepakt om te komen tot een landelijke richtlijn. De ervaringen van de gemeente Zaanstad worden hierbij meegenomen.

Dit jaar is ook ingezet op de bestrijding van invasieve plantensoorten. De EU verplicht lidstaten om invasieve plantensoorten te bestrijden. Ook is de bestrijding nodig vanwege de schade die deze planten veroorzaken. In de begroting zijn hier geen financiële middelen voor beschikbaar. Om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan, is de mechanische bestrijding  ervan in 2018 alvast opgepakt. Door dit te doen zijn ook de eerste ervaringen opgedaan. Zo is onder meer gebleken dat de mechanische bestrijding van Japanse duizendkoop weinig effectief is. Ook krijgt dit onderwerp landelijk veel aandacht en wordt er kennis uitgewisseld. Deze informatie wordt gebruikt om in het vierde kwartaal te komen met een plan van aanpak voor de komende jaren.

Met ingang van 2019 wordt het mogelijk om gebreken in de openbare ruimte eenvoudiger te melden via de applicatie Slimmer-Melden. Dit is een toevoeging aan de bestaande mogelijkheid om gebreken te melden via de gemeentelijke website. De werkzaamheden om deze applicatie begin 2019 operationeel te hebben zijn inmiddels in een vergevorderd stadium.

Arbeidsparticipatie
Nu er sprake is van economisch groei worden steeds meer mensen bij het arbeidsproces betrokken. Dit merken we in de openbare ruimte waar we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  begeleiden en proberen door te laten stromen naar een werkplek in de arbeidsmarkt. Er worden daarbij goede resultaten geboekt maar daarbij is wel merkbaar dat het steeds moeilijker wordt om mensen te laten doorstromen. Er worden nu moeilijker bemiddelbare mensen voor begeleiding aangeboden die meer begeleiding nodig hebben voordat ze kunnen doorstromen.

Vervanging openbare ruimte.
In 2018 worden de financiële middelen voor vervanging van openbare ruimte en riolering besteed. Opvallend project hierbij is de Westzijde. Een deel van de Westzijde is inmiddels opnieuw ingericht. Het historisch karakter van de Westzijde wordt versterkt door gebruik te maken van gebakken bestratingsmaterialen en speciale lichtmasten.

Vooruitlopend op de bestratingswerkzaamheden van de Westzijde wordt gewerkt aan het verleggen en vernieuwen van ondergrondse kabels en leidingen. Er wordt met belanghebbenden en vakdeskundigen nog gesproken over het snelheidsregiem. Een advies wordt later dit jaar verwacht.

De verwachting is dat eind 2018 de doelstelling om 307.000 m² bestrating te vervangen niet gehaald wordt. Zoals in de Burap al is aangegeven heeft dit te maken met extra kosten vanwege vertragingen door nutsbedrijven, de extra kwaliteitsimpuls die bij projecten wordt gerealiseerd en de kostenstijging in de markt. Nutsbedrijven hebben te maken met een sterke toename van werkzaamheden en hebben last van de schaarste op de arbeidsmarkt. Na Liander heeft ook PWN aangegeven dat zij moeten prioriteren in hun werkvoorraad. De gemeente is in gesprek met de nutsbedrijven om te bekijken of er mogelijkheden zijn om beter samen te werken en de geplande werken tijdig te realiseren.

(Bedragen x € 1.000)

Beheer buitenruimte

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2018

49.300

-27.950

500

-850

20.999

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2017

0

0

-500

500

0

7.981

-10.565

0

0

-2.583

Stand Narap 2018

57.282

-38.515

0

-350

18.416

(Bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting lasten burap 2018

Begroting baten burap 2018

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2018

Mutaties reserves baten Begroting burap 2018

Begroting saldo burap 2018

Begroting lasten na narap 2018

Begroting baten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2018

Begroting saldo na narap 2018

Beheer buitenruimte

Recreatieve mogelijkheden

484

-13

0

0

471

481

-12

0

0

469

Funderingsrisico's en herstel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beheer en onderhoud openbare ruimte

21.509

-777

500

-850

20.382

21.878

-1.262

0

-350

20.265

Markten

213

-267

0

0

-54

212

-267

0

0

-56

Onderhoud riolering

8.268

-22.006

0

0

-13.738

15.631

-31.950

0

0

-16.319

Begraven en begraafplaatsen

1.029

-1.400

0

0

-371

1.036

-1.408

0

0

-372

Vervanging in de openbare ruimte

4.749

-1.755

0

0

2.994

4.880

-1.822

0

0

3.059

Vervanging riolering

12.483

-1.624

0

0

10.860

12.600

-1.685

0

0

10.915

Kermissen

42

-108

0

0

-66

41

-108

0

0

-67

Natuur- en milieueducatie

522

0

0

0

522

522

0

0

0

522

Totaal programma

49.300

-27.950

500

-850

20.999

57.282

-38.515

0

-350

18.416