Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:

Hamming, Noordzij, Ram

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

De gemeente investeert zowel bestuurlijk als ambtelijk in relevante relaties en netwerken. We gaan het gesprek aan en zoeken actief de samenwerking op in de stad met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht. De gemeentelijke dienstverlening moet makkelijk bereikbaar, goed toegankelijk, vraaggericht  en betaalbaar zijn.

Voortgang

Toegankelijkheid digitale dienstverlening
Voor het drempelvrij keurmerk moeten dit jaar zowel zaanstad.nl als ook alle aanwezige subsites voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard WCAG2-AA. Er wordt op dit moment actief gewerkt aan het toegankelijk maken van alle subsites, dit is echter nog niet volledig gerealiseerd. Er heeft dit jaar met succes een toegankelijkheidsaudit plaatsgevonden voor zaanstad.nl. De website is hiermee opnieuw voor een jaar toegankelijk verklaard. Dit houdt in dat zaanstad.nl door iedereen gebruikt kan worden, ook voor mensen met een beperking zoals blinden en doven.

Digitaal behandelen van aanvragen
Het digitaal aantal aanvragen van afschriften van de burgerlijke stand blijft achter bij de gestelde norm maar groeit jaarlijks nog steeds. Deze collegeperiode worden steeds meer producten en diensten digitaal aangeboden. Aan deze ontwikkeling zal een communicatiestrategie worden verbonden om het gebruik van nieuwe en bestaande digitale diensten te bevorderen.

Digitaliseren bouwvergunningen
De doelstelling om 20% van de bouwvergunningen te digitaliseren wordt nog niet gehaald, maar de verwachting is dat dit in 2019 zeker wordt gehaald. Er worden nu inhaalslagen gemaakt door het aanstellen van een projectleider. Binnenkort gaan we asbestsloopmeldingen via BLITTS (de snelle en digitale vergunning) actief promoten.  

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead
Wat betreft het percentage WOB-verzoeken geldt dat er steeds meer en complexere WOB-verzoeken binnenkomen. Een grote hoeveelheid informatie wordt opgevraagd en derde belanghebbenden zijn betrokken, waardoor we nog niet aan de streefwaarde voldoen.

(Bedragen x € 1.000)

Burger en bestuur

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2018

70.644

-13.448

175

-1.336

56.035

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2017

0

0

0

0

0

135

234

0

0

369

377

-270

120

-233

-6

-160

-51

160

0

-51

Stand Narap 2018

70.996

-13.535

455

-1.569

56.347

(Bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting lasten burap 2018

Begroting baten burap 2018

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2018

Mutaties reserves baten Begroting burap 2018

Begroting saldo burap 2018

Begroting lasten na narap 2018

Begroting baten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2018

Begroting saldo na narap 2018

Burger en bestuur

Digitaal behandelen van vergunningen

5.380

-4.807

0

0

573

5.449

-4.589

0

0

860

Digitaal behandelen van aanvragen

3.834

-3.016

0

0

817

3.754

-3.055

0

0

700

Toegankelijlkheid digitale dienstverlening

1.051

0

0

0

1.051

1.062

0

0

0

1.062

Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie

899

-35

0

0

864

899

-35

0

0

864

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

46.040

-5.200

0

-624

40.216

46.102

-5.369

280

-624

40.388

Samen Zaans Evenwicht realiseren

1.557

-121

0

-12

1.424

1.762

-139

0

-245

1.379

Transparante besluitvorming en informatie

1.441

-192

0

0

1.249

1.454

-221

0

0

1.233

Verminderen regeldruk

1.780

-77

0

0

1.703

1.810

-77

0

0

1.733

B&W

2.934

0

175

-700

2.409

2.990

-51

175

-700

2.414

Gemeenteraad

1.540

0

0

0

1.540

1.540

0

0

0

1.540

Griffie

618

0

0

0

618

618

0

0

0

618

Organisatie financiële processen

3.571

0

0

0

3.571

3.556

0

0

0

3.556

Totaal programma

70.644

-13.448

175

-1.336

56.035

70.996

-13.535

455

-1.569

56.347