Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:

Mutluer, Groothuismink

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een sociale gemeente waarin kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en waar bewoners zich actief inzetten. Veel inwoners doen dat zonder hulp of inbreng van de gemeente. Voor bewoners die dat nodig hebben, is er passende ondersteuning; laagdrempelig en waar mogelijk dichtbij in de wijk.

Voortgang

In programma 1 is in de Burap 2018 al een aantal bijstellingen gedaan (ruim € 8 mln), om de verwachte kostenstijgingen in met name de jeugdhulp en WMO op te vangen. In deze Narap zien we dat de gekozen maatregelen deels hun kostendempende effect hebben, maar dat er tevens sprake is van een doorzettende stijgende lijn als het om de jeugdhulpkosten gaat.

WMO
We zien enigszins een afvlakking in de toename van de kosten, maar de maatregelen die genomen zijn om de kosten te beheersen zijn te pril om een effect te kunnen beredeneren. We zien namelijk ook dat bewoners langer thuis blijven wonen. De zorgzwaarte neemt toe en de indicaties die voor Hulp bij Huishouding worden afgegeven, hebben voor een deel een langere doorlooptijd, soms langer dan twee jaar.
De maatregelen rondom het creëren van een kostenbewustzijn bij de sociale wijkteams en het reguleren van instroom hebben al wel effect  op de afname van PGB en Beschermd  wonen trajecten.
De gevolgen van vermindering van inkomsten uit de eigen bijdrage en een afschrijving van WMO-hulpmiddelen (met als gevolg een toename van de kosten voor WMO-verstrekkingen) zijn mede een verklaring voor de overschrijding.

Jeugdhulp
De kostenstijging voor jeugdhulp heeft zich doorgezet. De belangrijkste oorzaak is verdere stijging van kosten voor specialistische jeugdhulp. Per 1 januari 2018 is sprake van een nieuwe werkwijze voor specialistische jeugdhulp. De ruimte die het nieuwe stelsel biedt om in te zetten op wat nodig is, leidt echter onvoldoende tot een beweging naar de voorkant, waarin door inzet van preventieve of lichte maatregelen er minder (duurdere) specialistische zorg nodig is. De nieuwe bekostigingssystematiek en de daaraan gekoppelde administratie zorgen daarnaast voor een hoge mate van onzekerheid. Deze onzekerheid leidt ertoe dat er momenteel voor het jaar 2018 een overschrijdingsbedrag is, waar geen sluitende verklaring voor is. Dit betreft voor Zaanstad een overschrijding van €5-8 mln.
Er is een aantal maatregelen in gang gezet om ook op korte termijn de overschrijding te keren en niet verder te laten oplopen, zoals de afspraak dat nieuwe indicaties starten met lichte hulp en dat wordt opgeschaald indien nodig, een bovenregionaal (opleidings-)programma om verwijzers beter te leren passend te verwijzen, en een bijstelling van de tarieven voor 2019.
Ook wordt de data uit de administraties van de aanbieders van gespecialiseerde hulp over het aantal jeugdigen in zorg vergeleken met de gemeentelijke gegevens, wat kan leiden tot de bijstelling naar beneden van de overschrijding.
Verder onderhandelen we met de aanbieders over het resterende overschrijdingsbedrag in 2018. Tenslotte ontwikkelen we scenario’s voor de toegang tot jeugdhulp in Zaanstad vanaf 2020.

Armoede
Het huidige programma Armoede-opgave is onlangs geëvalueerd. Met dit programma hebben we gewerkt aan maatwerk en een nieuwe integrale aanpak voor mensen met financiële problemen. Via de wijkteams hebben we veel mensen bereikt en er zijn nieuwe samenwerkingen tot stand gekomen om de dienstverlening aan mensen in armoede te verbeteren. We zien echter dat de beschikbare armoederegelingen nog onvoldoende de doelgroep bereiken, waardoor er een onderuitputting is. De evaluatie laat zien dat er nog veel te doen is en is daarmee tevens een opmaat naar een nieuwe armoede agenda. Hierin zullen aanpak van schulden, het bereiken van mensen om de juiste ondersteuning te bieden en kinderen in armoede belangrijke thema’s zijn.

Sociale wijkteams
De sociale wijkteams spelen een sleutelrol in het ontsluiten van zorg en ondersteuning voor Zaankanters, en in de beweging van (dure) specialistische zorg naar eerste- en nuldelijns voorzieningen. De aanbesteding voor de achtjarige opdrachtverlening aan de sociale wijkteams is afgerond en de nieuwe aanbieders die vanaf 1 januari 2019 de wijkteams zullen bedienen zijn bekend. De nieuwe aanbieders zijn Dock, SMD en Incluzio. De komende maanden wordt er samen met de oude en nieuwe aanbieders hard gewerkt aan een zorgvuldige overgang. Belangrijk uitgangspunt is de continuïteit van dienstverlening voor inwoners zo veel mogelijk te waarborgen en werkgelegenheid voor medewerkers te behouden.

(Bedragen x € 1.000)

Jeugd en zorg

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2018

126.962

-3.694

8.309

-8.309

123.268

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2017

0

0

0

0

0

1.786

0

100

0

1.886

3.630

119

261

0

4.011

Stand Narap 2018

132.379

-3.576

8.670

-8.309

129.165

(Bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting lasten burap 2018

Begroting baten burap 2018

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2018

Mutaties reserves baten Begroting burap 2018

Begroting saldo burap 2018

Begroting lasten na narap 2018

Begroting baten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2018

Begroting saldo na narap 2018

Jeugd en zorg

Veilige basis voor ieder kind

5.721

-62

0

0

5.660

5.699

-85

0

0

5.614

Gezond leven

2.592

-62

0

0

2.531

2.550

-85

0

0

2.464

Kracht van de wijkbewoners

30.295

-164

0

0

30.131

30.623

-219

100

0

30.504

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

36.808

-156

8.309

-8.309

36.652

42.634

-163

8.309

-8.309

42.472

Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont

39.411

-2.583

0

0

36.828

38.908

-2.496

0

0

36.412

Uitvoeren armoedebeleid

12.135

-668

0

0

11.467

11.965

-528

261

0

11.698

Totaal programma

126.962

-3.694

8.309

-8.309

123.268

132.379

-3.576

8.670

-8.309

129.165