Resultaatmodel per product

Onderstaand overzicht geeft het resultaatmodel weer per product (prestaties) van de programma's.
Deze bijlage geeft inzicht in de kostenopbouw van de programma's. De raad stelt de begroting en dus ook de Narap op programmatotaal vast.

Programma

Begroting lasten burap 2018

Begroting baten burap 2018

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2018

Mutaties reserves baten Begroting burap 2018

Begroting saldo burap 2018

Begroting lasten na narap 2018

Begroting baten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2018

Begroting saldo na narap 2018

Jeugd en zorg

Veilige basis voor ieder kind

5.721

-62

0

0

5.660

5.699

-85

0

0

5.614

Gezond leven

2.592

-62

0

0

2.531

2.550

-85

0

0

2.464

Kracht van de wijkbewoners

30.295

-164

0

0

30.131

30.623

-219

100

0

30.504

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

36.808

-156

8.309

-8.309

36.652

42.634

-163

8.309

-8.309

42.472

Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont

39.411

-2.583

0

0

36.828

38.908

-2.496

0

0

36.412

Uitvoeren armoedebeleid

12.135

-668

0

0

11.467

11.965

-528

261

0

11.698

Totaal programma

126.962

-3.694

8.309

-8.309

123.268

132.379

-3.576

8.670

-8.309

129.165

Werk, inkomen en economie

Vestigingsklimaat bedrijven

2.035

-98

0

0

1.936

1.867

-100

0

0

1.767

Rechtmatige inkomensverstrekking

66.385

-57.659

0

-3.167

5.559

64.692

-59.532

0

-3.167

1.992

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

8.289

-2.705

0

-627

4.956

10.008

-3.236

0

-875

5.897

Organiseren van beschut werk

9.207

-1

0

-315

8.891

8.860

-353

0

-890

7.617

Toerisme bevorderen

508

-8

0

-240

259

298

-9

0

-40

248

Iets terug doen voor uitkering

378

0

0

0

378

337

-2

0

0

335

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

116

0

0

0

116

120

-2

0

0

118

Totaal programma

86.917

-60.471

0

-4.350

22.096

86.182

-63.235

0

-4.973

17.975

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

10.247

-5.566

177

-65

4.792

9.899

-6.208

177

-65

3.803

Onderwijsklimaat

13.917

-246

1.750

-1.750

13.671

14.449

-310

7.545

-7.545

14.139

Maatschappelijke initiatieven

2.024

-7

0

-396

1.621

1.886

-11

0

-444

1.431

Verzelfstandiging buurthuizen

832

-26

0

0

806

847

-39

0

0

807

Actieve (sport)verenigingen

1.278

-7

0

-215

1.056

1.286

-17

0

-215

1.055

Sportvoorzieningen

6.380

1.427

1.790

-2.337

7.260

7.264

1.349

1.790

-2.337

8.066

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

11.066

-38

0

0

11.028

14.926

-2.220

0

-990

11.716

Multicultureel samenleven

2.308

-423

0

-1.815

70

2.007

-103

0

-1.535

369

Totaal programma

48.053

-4.888

3.717

-6.578

40.304

52.564

-7.560

9.512

-13.130

41.385

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Samenwerking op het gebied van erfgoed

938

-75

0

0

862

888

-75

0

0

813

Gedifferentieerde aanpak (RO)

2.788

-355

0

-500

1.932

5.030

-2.735

0

-500

1.796

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

703

-58

0

0

646

694

-56

0

0

638

Woningvoorraad

975

-100

0

0

875

1.261

-134

0

0

1.127

Parkeermogelijkheden

1.039

-3.102

0

0

-2.063

1.043

-3.140

0

0

-2.097

Bevorderen doorstroming

1.435

-97

1.545

-1.715

1.169

1.482

-96

450

-976

860

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

13.860

-12.388

0

-10

1.462

14.487

-14.059

288

-10

706

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

42.959

-37.061

611

-11.951

-5.441

31.956

-24.559

410

-13.247

-5.441

Gebiedsontwikkeling beleid

4.680

-1.451

0

-233

2.996

5.072

-1.802

0

-233

3.036

MAAK.Zaanstad

1.737

0

0

-98

1.639

2.165

0

0

-315

1.850

Funderingsrisico's en herstel

4.874

-1.270

0

-2.100

1.504

3.645

-1.509

0

-610

1.526

Totaal programma

75.988

-55.957

2.156

-16.607

5.580

67.722

-48.166

1.148

-15.892

4.812

Milieu en duurzaamheid

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang

138

0

0

0

138

138

0

0

0

138

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

16.548

-19.616

0

0

-3.068

17.208

-20.281

0

0

-3.073

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

3.337

0

0

-3.535

-198

1.018

0

0

-1.235

-217

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

6.074

-292

2.740

-1.424

7.098

5.609

-281

4.558

-1.424

8.463

Grondstoffenrotonde

82

-9

0

0

73

78

-9

0

0

69

Totaal programma

26.178

-19.916

2.740

-4.959

4.043

24.051

-20.570

4.558

-2.659

5.380

Beheer buitenruimte

Recreatieve mogelijkheden

484

-13

0

0

471

481

-12

0

0

469

Funderingsrisico's en herstel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beheer en onderhoud openbare ruimte

21.509

-777

500

-850

20.382

21.878

-1.262

0

-350

20.265

Markten

213

-267

0

0

-54

212

-267

0

0

-56

Onderhoud riolering

8.268

-22.006

0

0

-13.738

15.631

-31.950

0

0

-16.319

Begraven en begraafplaatsen

1.029

-1.400

0

0

-371

1.036

-1.408

0

0

-372

Vervanging in de openbare ruimte

4.749

-1.755

0

0

2.994

4.880

-1.822

0

0

3.059

Vervanging riolering

12.483

-1.624

0

0

10.860

12.600

-1.685

0

0

10.915

Kermissen

42

-108

0

0

-66

41

-108

0

0

-67

Natuur- en milieueducatie

522

0

0

0

522

522

0

0

0

522

Totaal programma

49.300

-27.950

500

-850

20.999

57.282

-38.515

0

-350

18.416

Veiligheid en handhaving

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan

1.364

-150

0

0

1.214

1.384

-166

0

0

1.217

Ramp- en crisisbestrijding

12.853

-510

0

0

12.343

12.413

-510

0

0

11.903

Openbare orde

703

0

0

0

703

712

-8

0

0

704

Uitvoeren handhavingsprogramma

4.549

-671

0

0

3.878

4.481

-521

0

0

3.960

Toezicht op vaarwegen

774

-829

0

0

-55

848

-829

0

0

18

973

0

0

0

973

1.111

0

0

0

1.111

Totaal programma

21.217

-2.161

0

0

19.056

20.949

-2.035

0

0

18.913

Burger en bestuur

Digitaal behandelen van vergunningen

5.380

-4.807

0

0

573

5.449

-4.589

0

0

860

Digitaal behandelen van aanvragen

3.834

-3.016

0

0

817

3.754

-3.055

0

0

700

Toegankelijlkheid digitale dienstverlening

1.051

0

0

0

1.051

1.062

0

0

0

1.062

Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie

899

-35

0

0

864

899

-35

0

0

864

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

46.040

-5.200

0

-624

40.216

46.102

-5.369

280

-624

40.388

Samen Zaans Evenwicht realiseren

1.557

-121

0

-12

1.424

1.762

-139

0

-245

1.379

Transparante besluitvorming en informatie

1.441

-192

0

0

1.249

1.454

-221

0

0

1.233

Verminderen regeldruk

1.780

-77

0

0

1.703

1.810

-77

0

0

1.733

B&W

2.934

0

175

-700

2.409

2.990

-51

175

-700

2.414

Gemeenteraad

1.540

0

0

0

1.540

1.540

0

0

0

1.540

Griffie

618

0

0

0

618

618

0

0

0

618

Organisatie financiële processen

3.571

0

0

0

3.571

3.556

0

0

0

3.556

Totaal programma

70.644

-13.448

175

-1.336

56.035

70.996

-13.535

455

-1.569

56.347

Financiën

Gemeentefonds

0

-256.381

0

0

-256.381

0

-258.447

0

0

-258.447

Lokale heffingen

49

-2.045

0

0

-1.996

49

-2.155

0

0

-2.106

Algemene dekkingsmiddelen

9

-906

12.477

-5.912

5.669

9

-906

12.477

-5.912

5.669

Investeringsfonds

0

0

3.523

-158

3.365

0

0

3.523

0

3.523

Onvoorzien

1

-51

0

-1.419

-1.470

1

0

0

-1.419

-1.419

Saldo kostenplaatsen

58

0

0

0

58

1

0

0

0

1

Saldo financieringsfunctie

-949

-6.618

0

0

-7.568

634

-7.701

0

0

-7.068

Dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Innen lokale belastingen en heffingen

2.870

-35.249

0

0

-32.379

2.938

-35.249

0

0

-32.311

Organisatie financiële processen

308

0

0

0

308

342

0

0

0

342

Totaal programma

2.345

-301.250

16.000

-7.489

-290.394

3.973

-304.458

16.000

-7.331

-291.816

Saldo van baten en lasten

507.604

-489.736

33.598

-50.478

988

516.097

-501.651

40.344

-54.213

577