Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:

Ram, Krieger, Groothuismink, Mutluer, Slegers

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is door haar combinatie van wonen, werken, landschap en industrie een unieke gemeente. Daarnaast is de gemeente onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Door deze facetten is er volop potentie om te ontwikkelen. Het gevarieerde woningaanbod, goede bereikbaarheid, behoud van cultuurhistorisch erfgoed en landelijk gebied dragen bij aan deze ontwikkeling.

Voortgang

Woningbouwproductie Zaanstad
Gemiddeld lag de woningbouwproductie de afgelopen jaren rond de 550-600 en dit jaar zal er iets boven dat gemiddelde aan woningen worden gerealiseerd. De stap naar een woningbouwproductie van 1000, zoals in het ambitiedocument van MAAK.Zaanstad (juni 2016) is vastgelegd, is dit jaar niet haalbaar. Deze bijgestelde woningbouwproductie is tevens verwerkt in de streefwaarden van de Begroting 2019. Er zijn diverse oorzaken waardoor de groei gestaag gaat en niet in één keer naar 1000 woningen. De belangrijkste zijn dat Zaanstad bij diverse woningbouwlocaties een hoge complexiteit kent en er tijdens het planvormingsproces aanvullende eisen zich voordoen (gasloos bouwen, hoger percentage sociaal). Tevens is in de woningbouwketen bij de afdelingen Omgevingsplannen en Vergunningen onvoldoende menskracht beschikbaar, ondanks de actieve werving die daarvoor is verricht. Tot slot was er onvoldoende handelingssnelheid, soms bij de ontwikkelaar en soms bij de gemeente. Aan de versnelling van de woningbouwproductie wordt onder andere gewerkt door de prioritering van de top 16 projecten.    

Wachttijd voor starters
De wachttijd voor starters is nog steeds hoog en de verwachting is dat deze hoog zal blijven, tenzij de bouwproductie wordt verhoogd. In dat kader heeft het college de top 16 vastgesteld met als doel om de woningbouw de komende drie jaar een impuls te geven.

Kwaliteit bestaande woningvoorraad
Het plan van aanpak is erop gericht om het funderingsherstel te versnellen van 100 naar uiteindelijk 300 woningen in 2022. Dit jaar zal het aantal herstelde funderingen nog rond de 100 uitkomen. Belangrijke pijlers uit dit plan zijn het Landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel en Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad. Inhoudelijk is het grootste obstakel de norm van maximaal 120% LTI (Loan To Income) om bij het landelijk fonds te mogen lenen. Dit houdt in dat als een eigenaar onvoldoende inkomen en vermogen heeft om een lening of hypotheek aan te kunnen gaan, dat het Landelijk Fonds geen lening kan verstrekken. In overleg met het fonds en betrokken partners wordt nu onderzocht of de voorwaarden van het fonds, waaronder de LTI-norm, zodanig kunnen worden aangepast dat meer woningeigenaren in aanmerking komen voor een funderingslening. In de komende maanden wordt meer duidelijkheid verwacht of het ook lukt om ruimere leenvoorwaarden te creëren met acceptabele kosten en risico’s voor de gemeente.

Kwaliteit cultuurhistorisch erfgoed
Het aantal afgegeven erfgoedsubsidies loopt enigszins achter bij het verwachte aantal uit te geven erfgoedsubsidies. Er zijn minder aanvragen voor monumentensubsidies ingediend door monumenteneigenaren.

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied
Vanwege de vertraging bij het vaststellen van het uitvoeringsplan Groen- en Waterplan is de uitvoering nog niet gestart.

Vastgoed
De begrote verkoopresultaten van vastgoed in combinatie met de omzetting van erfpacht naar vol eigendom zijn behaald. De extra inkomsten worden bij de jaarrekening toegevoegd aan het Investeringsfonds.

Op dit moment worden aanpassingen gedaan ter verbetering van het binnenklimaat van het stadhuis. Tevens zijn er zonnepanelen geplaatst op het stadhuis. De kosten voor deze werkzaamheden zullen mogelijk iets hoger uitvallen. Daarnaast wordt gewerkt aan voorbereidende duurzaamheidsmaatregelen met betrekking tot vastgoed. De verwachting is dat de investeringskosten 2018 hiervan lager zullen zijn dan geraamd. Ook is de verwachting dat de investeringskosten voor levensverlengend onderhoud lager zijn dan opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan.

Bereikbaarheid en mobiliteit
Zaanstad wil met MAAK.Zaanstad doorgroeien. De groei van de stad vindt vooral binnenstedelijk plaats. Parkeren vormt steeds vaker een knelpunt bij woningbouwprojecten. De raad heeft via een motie aangedrongen op parkeeroplossingen, die draagvlak hebben onder de bevolking. Echter, het ziet er steeds meer naar uit dat de toenemende verstedelijking en verdichting ertoe gaat leiden dat de toegenomen parkeerdruk om andere parkeerregimes vragen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat bij nieuwbouw in het centrum de parkeernorm kan worden verlaagd. Er is een studie gestart om na te gaan of er naast het centrum ook in andere buurten of wijken tot een lagere parkeernorm overgegaan zou moeten worden. Uitgangspunt daarbij is het toepassen van differentiatie (maatwerk) en het zoeken naar evenwicht van verschillende belangen waarbij het belang van voldoende parkeervoorzieningen voor de huidige bewoners voor het draagvlak cruciaal is.

(Bedragen x € 1.000)

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2018

75.988

-55.957

2.156

-16.607

5.580

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2017

-11.744

12.741

-1.297

299

0

3.478

-4.950

288

416

-768

Stand Narap 2018

67.722

-48.166

1.148

-15.892

4.812

(Bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting lasten burap 2018

Begroting baten burap 2018

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2018

Mutaties reserves baten Begroting burap 2018

Begroting saldo burap 2018

Begroting lasten na narap 2018

Begroting baten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2018

Begroting saldo na narap 2018

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Samenwerking op het gebied van erfgoed

938

-75

0

0

862

888

-75

0

0

813

Gedifferentieerde aanpak (RO)

2.788

-355

0

-500

1.932

5.030

-2.735

0

-500

1.796

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

703

-58

0

0

646

694

-56

0

0

638

Woningvoorraad

975

-100

0

0

875

1.261

-134

0

0

1.127

Parkeermogelijkheden

1.039

-3.102

0

0

-2.063

1.043

-3.140

0

0

-2.097

Bevorderen doorstroming

1.435

-97

1.545

-1.715

1.169

1.482

-96

450

-976

860

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

13.860

-12.388

0

-10

1.462

14.487

-14.059

288

-10

706

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

42.959

-37.061

611

-11.951

-5.441

31.956

-24.559

410

-13.247

-5.441

Gebiedsontwikkeling beleid

4.680

-1.451

0

-233

2.996

5.072

-1.802

0

-233

3.036

MAAK.Zaanstad

1.737

0

0

-98

1.639

2.165

0

0

-315

1.850

Funderingsrisico's en herstel

4.874

-1.270

0

-2.100

1.504

3.645

-1.509

0

-610

1.526

Totaal programma

75.988

-55.957

2.156

-16.607

5.580

67.722

-48.166

1.148

-15.892

4.812