Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:

Ram, Munnikendam, Groothuismink

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een economisch dynamische stad. De gemeente wil dat alle Zaankanters werken en participeren naar vermogen en zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat kan alleen in een gezond economisch klimaat. Ondernemers en onderwijsinstellingen zijn hierin onmisbaar. Werken en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voortgang

Economie
De economie trekt aan en de werkgelegenheid is verder toegenomen. Het blijft voor bedrijven lastig om voldoende geschikt arbeidspersoneel te vinden. De opgave blijft om in te zetten op een inclusieve groei van de werkgelegenheid, waarbij de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven verder verbeterd wordt. Er wordt ingezet op het vraaggericht organiseren van het onderwijs, zodat in de behoefte van bedrijven in onze regio met focus op proces-, food en maakindustrie wordt voorzien. Zaanstad wil inzetten op goed onderwijs voor beroepen in de techniek en bouw, zoals een Hogeschool voor de Handen. De focus ligt hierbij op vakmanschap. In april is een verkenningsfase gestart om te onderzoeken wat er moet gebeuren om het technisch onderwijs (Vakmanschap) aantrekkelijker te maken als loopbaanperspectief.

De opgaande economische lijn vertaalt zich ook in meer dynamiek op de markt van bedrijventerreinen en kantoren. Onze ligging in de regio biedt hierbij kansen. Tegelijkertijd zien we ook een aantal opgaven. Zo is de structurele leegstand een aandachtspunt. In veel gevallen is transformatie naar andere functies zoals wonen een oplossing. Met de nog op te stellen Strategie Bedrijventerreinen wordt hier verder op ingegaan.

Toerisme
Toerisme levert extra banen en dynamiek in de gemeente op. Horeca en recreatie is in de periode 2010 – 2018 zelfs de snelst groeiende sector. Het aantal mensen dat werkzaam is in deze sector is toegenomen naar 2420. Om het toerisme verder te bevorderen en te spreiden heeft gemeente Zaanstad samen met externe partijen een aantal ontwikkelingen in gang gezet. Stichting Marketing Zaanstreek (SMZ) is per 1 januari 2018 gestart om de Zaanstreek te promoten en heeft een voortvarende start achter de rug. SMZ werkt samen met Amsterdam Marketing. Nieuwe inwoners van de gemeente ontvangen sinds september een welkomstpakket met informatie en diverse kortingsacties om te besteden in de Zaanstreek. Daarnaast is het plan voor de aanpak van toeristische bewegwijzering gereedgekomen, zodat een betere facilitering van bezoekers aan het centrum kan plaatsvinden. Rederij Lee is in januari 2018 begonnen met het verzorgen van de elektrisch aangedreven bootverbinding tussen Amsterdam - Zaandam en Zaandam - Wormerveer.

Er is sprake van een toenemend aantal bezoekers aan Zaanstad. Voor de Zaanse Schans stelt de Stichting Zaanse Schans samen met de gemeente Zaanstad en de belanghebbenden een ontwikkelstrategie op. Tegelijkertijd wordt verder gewerkt aan het verdienmodel om de Zaanse Schans op langere termijn toekomstbestendig te maken.

BUIG
Door de economische voorspoed zien we dat de groep mensen die een beroep op bijstand moet doen afneemt. Daarnaast is het budget dat van rijkswege beschikbaar wordt gesteld om de uitkeringslast te dragen, voordeliger uitgevallen dan vooraf was geraamd. Dat komt doordat het macrobudget is toegenomen, omdat het Rijk in 2018 extra budget beschikbaar stelt voor extra uitkeringen als gevolg van de instroom van statushouders in 2018. Daarnaast zijn realisatiecijfers van 2017 en loon- en prijsbijstellingseffecten verwerkt in het macrobudget.

Deze twee oorzaken hebben ten gevolg dat het verwachte tekort op het BUIG-budget is veranderd in een voordeel. Echter, de ambitie is om méér mensen aan het werk te helpen. We zien een gunstige bestandsontwikkeling met een gunstig financieel effect. De opgave om meer mensen te ondersteunen om te participeren en om aan het werk te gaan blijft onverminderd groot.

(Bedragen x € 1.000)

Werk, inkomen en economie

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2018

86.917

-60.471

0

-4.350

22.096

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2017

-200

0

0

200

0

357

0

0

0

357

-892

-2.764

0

-823

-4.478

Stand Narap 2018

86.182

-63.235

0

-4.973

17.975

(Bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting lasten burap 2018

Begroting baten burap 2018

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2018

Mutaties reserves baten Begroting burap 2018

Begroting saldo burap 2018

Begroting lasten na narap 2018

Begroting baten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2018

Begroting saldo na narap 2018

Werk, inkomen en economie

Vestigingsklimaat bedrijven

2.035

-98

0

0

1.936

1.867

-100

0

0

1.767

Rechtmatige inkomensverstrekking

66.385

-57.659

0

-3.167

5.559

64.692

-59.532

0

-3.167

1.992

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

8.289

-2.705

0

-627

4.956

10.008

-3.236

0

-875

5.897

Organiseren van beschut werk

9.207

-1

0

-315

8.891

8.860

-353

0

-890

7.617

Toerisme bevorderen

508

-8

0

-240

259

298

-9

0

-40

248

Iets terug doen voor uitkering

378

0

0

0

378

337

-2

0

0

335

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

116

0

0

0

116

120

-2

0

0

118

Totaal programma

86.917

-60.471

0

-4.350

22.096

86.182

-63.235

0

-4.973

17.975