Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:

Hamming, Krieger

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige en schone omgeving. De gemeente zet zich daarom met partners in voor de algemene veiligheid en werkt nauw samen op het gebied van veiligheid, handhaving en toezicht. Daarbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de kennis en betrokkenheid van buurtbewoners en ondernemers.

Voortgang

Uitvoering en regie Integraal Veiligheidsplan
De uitvoering van het Integraal Veiligheidsprogramma en het Handhavingsprogramma ligt op koers. Uit gegevens van de politie blijkt dat er, zoals ook het geval was in 2017, gedurende 2018 een dalende trend zichtbaar is in het totaal aantal misdrijven en incidenten. Ook is een daling zichtbaar in het aantal diefstallen uit woningen en auto's. Mede door samenwerking tussen gemeente, politie en justitie vinden gerichte acties plaats om dit aantal laag te houden. De gemeente en andere veiligheidspartners besteden extra aandacht aan preventie en veiligheid.

Programma Ondermijning 
Het programma Ondermijning zit nog volop in een groeifase, doet gelijktijdig veel interventies en ligt daarmee op koers. Zoals groei in het toepassen en het ontwikkelen van nieuw beleid en afsluiten van convenanten en samenwerkingsverbanden. Dit jaar zijn er overeenkomsten getekend met Meld Misdaad Anoniem en met de LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) en is het Hennep- en Woonwijsconvenant getekend. Met het aangescherpte 13b beleid mogen naast drugspanden nu ook woningen gesloten worden. Hierdoor heeft de burgemeester al ruim 25 woningen gesloten. Daarbij is er in de aanpak van ondermijning veel aandacht geweest voor ‘reguliere’ interventies (bv. Horeca, woon- en adresfraude) en casuïstiek in RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) verband. Controles, sluitingen en juridische procedures vragen veel van de organisatie. Nieuwe instrumenten (beleid) zijn immers pas effectief als de organisatie daarin kwantitatief en kwalitatief meegroeit. Met de huidige ambitie raken we aan deze grenzen.

Evenementen
De gemeente is betrokken bij de veiligheid van grote evenementen en de handhaving bij eventuele overlast. De Dam tot Damloop is goed verlopen en de voorbereidingen voor de landelijke intocht van Sinterklaas zijn op het moment van schrijven in volle gang.

Toezicht en handhaving
Het Handhavingsprogramma 2018 wordt uitgevoerd en ligt op schema. De intensievere handhaving op kinderopvang die is ingezet vanaf medio 2016 heeft gezorgd voor een beter naleefgedrag in deze sector. Deze intensievere inzet wordt voortgezet. Het aantal panden in monitoring voor funderingsherstel loopt in lijn met de eerder dit jaar bijgestelde verwachting (4.400 naar 3.750). Daarbij worden geen concessies gedaan aan veiligheid.

In 2018 is de gemeente doorgegaan met actief handhaven op woonoverlast in de Russische buurt. Hierbij zijn meerdere panden integraal doorgelicht en richt de aandacht zich nu op de juridische afwikkeling. Ook is een project gestart om illegale bewoning op bedrijventerreinen aan te pakken. Via de website van de gemeente, Zaanstad Journaal en bewonersbrieven is aandacht besteed aan de spelregels bij het bouwen van carports, schuttingen en uitbouwen, met als doel om overtredingen te voorkomen.

(Bedragen x € 1.000)

Veiligheid en handhaving

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2018

21.217

-2.161

0

0

19.056

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2017

0

0

0

0

0

-175

200

0

0

25

-93

-74

0

0

-167

Stand Narap 2018

20.949

-2.035

0

0

18.913

(Bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting lasten burap 2018

Begroting baten burap 2018

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2018

Mutaties reserves baten Begroting burap 2018

Begroting saldo burap 2018

Begroting lasten na narap 2018

Begroting baten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2018

Begroting saldo na narap 2018

Veiligheid en handhaving

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan

1.364

-150

0

0

1.214

1.384

-166

0

0

1.217

Ramp- en crisisbestrijding

12.853

-510

0

0

12.343

12.413

-510

0

0

11.903

Openbare orde

703

0

0

0

703

712

-8

0

0

704

Uitvoeren handhavingsprogramma

4.549

-671

0

0

3.878

4.481

-521

0

0

3.960

Toezicht op vaarwegen

774

-829

0

0

-55

848

-829

0

0

18

973

0

0

0

973

1.111

0

0

0

1.111

Totaal programma

21.217

-2.161

0

0

19.056

20.949

-2.035

0

0

18.913