Mutaties reserves

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

AR / BR

CL

boekwaarde 01-01-2018

Toevoeging
Burap

Onttrekking
Burap

boekwaarde
31-12-2018
Na Burap

Toevoeging
Begroting
2019-2022

Onttrekking
Begroting
2019-2022

Toevoeging
Narap

Onttrekking
Narap

boekwaarde
31-12-2018

Algemene reserve Sociaal

AR

A2

0

8.309

-8.309

0

0

0

0

0

0

Algemene reserve grondzaken

AR

A2

11.669

4

-5.474

6.198

0

-107

0

0

6.092

Algemene reserve

AR

A2

7.861

853

0

8.714

0

0

0

0

8.714

Resultaat 2017

1.419

0

-1.419

0

0

0

0

0

0

Combinatiefuncties

BR

B2

927

177

-65

1.038

0

0

0

0

1.038

Duurzaamheidfonds

BR

B2

3.302

0

-1.110

2.192

0

0

0

0

2.192

Herstructureringskosten Baanstede

BR

B1

1.617

0

-315

1.302

0

0

0

-575

727

Klimaatprogramma

BR

B1

125

0

-125

0

0

0

0

0

0

Regionaal werkbedrijf

BR

B2

528

0

-250

278

0

0

0

0

278

Risicobuffer BUIG

BR

B2

4.519

0

-3.167

1.352

0

0

0

0

1.352

Samenwerkingsagenda MRA-Z/W

BR

B1

828

0

-12

816

0

0

0

-233

583

Werkgelegenheidsprojecten

BR

A2

1.194

0

-377

816

0

0

0

-248

569

Buurt Sportcoaches

BR

B2

177

0

-177

0

0

0

0

0

0

Fonds Beeldende Kunst

BR

B3

180

0

0

180

0

0

0

0

180

Clientondersteuning

BR

B1

0

0

0

0

0

0

100

0

100

Schulden en armoede

BR

B1

0

0

0

0

0

0

261

0

261

Inrichting Cultuurcluster

BR

B3

990

0

0

990

0

0

0

-990

0

Jongerencentrum Assendelft

BR

C1

109

0

-11

99

0

0

0

0

99

Nat. Actieplan Sport & Bewegen

BR

B2

92

0

-38

54

0

0

0

0

54

Nieuwkomers

BR

B1

2.010

0

-1.815

195

0

0

0

280

475

Popactiviteiten "De FluX"

BR

B2

208

0

0

208

0

0

0

0

208

Sport a fonds perdu

BR

B2

4.026

0

-547

3.479

0

0

0

0

3.479

WAP Poelenburg

BR

B2

797

0

-385

412

0

0

0

-48

364

Bodembeheer

BR

B2

10.611

2.740

-1.424

11.927

0

0

1.818

0

13.745

Cofinanciering Hembrugterrein

BR

B1

381

0

-370

10

0

0

0

0

10

GAF

BR

B2

654

0

0

654

0

0

0

0

654

Hembrugterrein (Van Geel)

BR

B1

327

0

-327

0

0

0

0

0

0

Infrastructurele werken

BR

B1

253

478

-330

401

-202

200

0

0

399

Invoering Omgevingswet

BR

B1

1.700

0

-500

1.200

0

0

0

0

1.200

MAAK Zaanstad

BR

B1

315

0

-98

217

0

0

0

-217

0

Noorderwelf

BR

B1

15

0

-15

0

0

0

0

0

0

PRI-Egalisatie

BR

B2

666

0

-233

433

0

0

0

0

433

Synagoge Zaandam

BR

B1

300

0

0

300

0

0

0

0

300

De Fabriek (voormalig ISV)

BR

C1

90

0

-10

80

0

0

0

0

80

Herplant bomen

BR

B1

100

0

0

100

0

0

0

0

100

Openbare Ruimte

BR

B2

1.446

0

-350

1.096

0

0

0

0

1.096

Zaanverbinding

BR

B2

105

0

-40

65

0

0

0

0

65

Afschrijvingslasten

BR

C1

3.191

5.586

-158

8.619

4.200

0

280

158

13.257

Investeringsfonds

BR

A2

47.622

4.056

-15.790

35.888

0

-3.249

288

2.933

35.860

Nieuw Stadhuis

BR

C1

1.594

0

-574

1.019

0

0

0

0

1.019

Nieuwe informatiesystemen

BR

B1

248

0

-50

198

0

0

0

0

198

Egalisatie begroting

BR

A2

5.626

2.001

-5.912

1.714

0

0

0

0

1.714

Transformatiefonds

BR

A2

8.775

9.220

0

17.996

0

-1.640

0

0

16.356

Wachtgelden bestuur

BR

B3

700

175

-700

175

0

0

0

0

175

Eindtotaal

127.294

33.598

-50.478

110.414

3.998

-4.796

2.747

1.061

113.425

Classificatie:
A1    Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.

A2    Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1    Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2    Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3    Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1    In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut dient te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.